Dạy tích hợp là yêu cầu thực tiễn

Title: Dạy tích hợp là yêu cầu thực tiễn

Authors: Hiếu Nguyễn

Keywords: Giáo dục đại học
Dạy học tích hợp

Issue Date: 2016

Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: Số 300 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

Description: TNS04933; 2 tr.

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25090

Appears in Collections:VNU Bulletin